Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
13.jpg
15.jpg
01.jpg
06.jpg
17.jpg
14.jpg
11.jpg
05.jpg
09.jpg
07.jpg
10.jpg
12.jpg
08.jpg
03.jpg
16.jpg
04.jpg
02.jpg
 
 

Guldbjerg Kirkes historie

Guldbjerg KirkeBeliggenhed

På Nordfyns moræneflade, den såkaldte "Sletten", danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en konstrast til det flade landskab.

 

Gennem Guldbjerg (1469 Gwlbergh) sogn forløber således den lange smalle Grindløse ås, hvor guldbjerg kirkebakke betragtes som dens vestligste punkt. Åsen er flere steder ødelagt ved afgravning, og terrænformen sydøst for kirken tyder da også på at der har været gravet grus.

 

Den ensomt beliggende kirke ligger på den nu delvist tilgroede kirkebakke, men med stort forareal syd for kirkegården og kun brudt af opkørselens to hjulspor, anlæget virker sjældent oprindeligt og må betegnes som enestående på Fyn.

 

Ældre folk kan fortælle et sagn, som er overleveret til dem af forfædrene. Når kirken blev bygget på den ensomme, høje bakke, har det sin særlige grund: der kunne ikke blive enighed om, hvor den skulle ligge.

 

Guldbjerg KirkePå Tinghøjen fandt folket på råd. En høstnat lod de tre stude gå løse, en fra hver kant af sognet, det var den nat et uhyggeligt og regnfuldt vejr. Næste dag fandtes studene bag bakkens top, hvor de havde søgt ly for vejret. På denne bakke ligger den lille gamle kirke.

 

Det bevoksede, kampestenssatte kirkegårdsdige brydes mod syd af en stor muret teglhængt kirkegåardsportal med køre- og gang låge , og i øst og vest små gangsportaler med tilhørende nu delvist nedlagte kirkestier. I kirkegårds-portalens sokkel ses på nordsiden et groft tilhugget ansigt i en granitsten.

 

I kirkegårdsdiget mod øst fandtes indtil ca. 1910 en anselig, muret bygning fra middelalderen med to indgange (kirkelade).

 

En senere udvidelse af den oprindelige kirkegård er foretaget mod nord, uden at anlægget er blevet forvansket. Kirken lå på præstegårdens jord, men "ved kongebrev af 21/8 1570 tillodes det sognepræsten fremtidig at reciderer i Kolshave, da de to gårde han havde, var for ringe til præstebolig".

 

Guldbjerg KirkeMed hensyn til kirkens enestående beliggenhed, skal citeres fra Trap Danmark, 2. udg. 1873: "Guldbjerg Kirke, isoleret beliggende på en bakke på Præstegårdens Mark, hvorfra man kan overskue hele Omegnen og Havet til Jyllands Kyster".

 

Ejere

Selve kirken tilhørte i middelalderen det vidt forgrenede grevskab Frederikslund Hovedgaard (senere Krængerup) [dokumenteret 24/3 1696].

 

Kirken er indskrevet i grevskabet Gyldensteens jordebog 1718. I patent af 8/4 1720 gav Chr. V grevskabet ejerskabet diskuteret mellem godsforvaltrene på Frederikslung (Krængerup) og grevskabet Gyldensteen.

 

Kirken blev overdraget til selveje (Guldbjerg menighedsråd) fra Gyldensteen gods pr. 1/4 1914. [godkendt af Fyens Stiftsøvrighed 27/5 1914]

 

Guldbjerg Kirke tegnet af Holger M. BrandholdtI 1920'erne blev den omkringliggende parcel på 4 tdl. overtaget af et selskab ledet af proprietær Hougaard, Reveldrup gård. Efter at have beplantet kirkebakken og sikret kirkens økonomi, blev den overdraget til Guldbjerg menighedsråd 19/10 1932.

 

Bygningen

Kirken er en sengotisk langhusbygning af tegl med samtidigt vesttårn og lidt senere våbenhus i syd samt ligkapel ved østgavlen fra omkring 1850. Ved den sengotiske bygnings opførelse, er benyttet en del romansk kvadremateriale, bl.a. krumhugne apsiskvadre.

 

Af dørene er kun syddøren i brug, fladbuet med indvendigt spærstik, medens norddøren kun spores. Alle de oprindelige vinduer er forsvundet, og af enkeltheder ses kun fra ligkapellet et blændingskor i korgavlen. Tårnet har trappehus i nord og kamtakkede blændingsgavle med højblændinger over savskifter. Våbenhuset har glat afsluttet, blændingsprydet gavl.

 

Skibets syddør Guldbjerg KirkeBygningen overhvælves af fire oprindelige krydshvælv, og  korpartiet adskilles fra skibet ved en spids korbue og tårnrummet med en spids tårnbue.

 

Hvælvingerne i kor og skib er samtidig med opførelsen, mens koldbuer langs tårnrummets vægge lader formode, at tårnhvælvet er senere indbygget. Gulve i kor, midtergang og våvenhus er belagt med gule mursten, lagt på fladen og med knasfuger. Kortrinnet er udført i tilhugne granitsten, oplagt i 1924. Gulve under stolestaderne og indenfor alterskranken, er fyrrebrædder.

 

Kirken er indvendigt istandsat flere gange, bl.a. i 1870, 1924, og senest i 2011.

 

Våbenhuset

Skibets syddør er stadig i brug, mod våbenhuset er murhullet afsluttet med en fladbue, mens der mod kirken er et spærstik. Mellem skib og våbenhus en dørfløj med flere smedejernsbånd, hvoraf et har indskrevet: "Anno 1632 da lo Lars Oelsen denne ki(r)kedør gøre, Jørgen Smed". I våbenhuset er opsat to små gravstensfragmenter fra ca. 1650 og ca. 1700.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke