Skovby Kirke Ore Kirke Guldbjerg Kirke
17.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
01.jpg
12.jpg
04.jpg
16.jpg
02.jpg
14.jpg
10.jpg
15.jpg
06.jpg
11.jpg
05.jpg
03.jpg
13.jpg
 
 

Par af samme køn

En gudstjenestlig markering

Par af samme køn, som har indgået registreret partnerskab (før juni 2012) eller ægteskab, kan få en kirkelig velsignelse af deres forhold i kirken.

Der var indtil juni 2012 ikke et autoriseret ritual, men en vejledende ordning for den kirkelige handling. Siden juni 2012 har par af samme køn mulighed for at indgå ægteskab eller efter borgerlig indgåelse af ægteskab blive kirkeligt velsignet. 

Det autoriserede ritual er tilføjet en note, som bestemmer, at præster, som er teologiske grunde afviser at bruge ritualet, er fritaget fra at bruge det. Hvis en præst afviser at forestå vielsen eller den kirkelige velsignelse, henvises parret til en anden præst.

 

Kirkelig vielse af par af samme køn

Juni 2012 vedtog folketinget en lovændring, som gav adgang til indgåelse af ægteskab for par af samme køn i folkekirken og i andre trossamfund med vielsesmyndighed. Samtidig blev ritual til vielse og kirkelig velsignelse af par af samme køn autoriseret til brug i folkekirken. 

Forud gik et forløb på mere end 20 år, som her gengives i hovedpunkter. 

Loven om registreret partnerskab, som blev vedtaget i 1989, åbnede mulighed for at par af samme køn kan indgå partnerskab på rådhuset. Loven ligestillede registrerede partnere med ægtepar på en række juridiske områder.

 

Udvalgsarbejde om folkekirken og registreret partnerskab

Siden 1989 blev det drøftet i folketinget og folkekirken, om homoseksuelle par også skulle have adgang til at indgå partnerskab i kirken, ligesom heterseksuelle kan indgå ægteskab i kirken.

I 1995 nedsatte biskopperne et udvalg, som skulle udrede forholdet mellem ægteskab og registreret partnerskab og velsignelse. Udvalget blev bedt undersøge de teologiske, juridiske og samfundsmæssige aspekter af forholdet og fremkomme med velbegrundede synspunkter vedrørende et velsignelsesritual for registreret partnerskab. Udvalgsarbejdet resulterede i 1997 i en rapport, som ofte omtales som Thomsen-rapporten, efter udvalgets formand, den daværende rektor på Præstehøjskolen, Niels Thomsen.

Rapporten gav anledning til et kritisk modsvar fra kirkens højrefløj, Kærligheden glæder sig ikke ved uretten

Drøftelserne førte til udarbejdelsen af en gudstjenestelig markering af registreret partnerskab, som i store træk svarede til den kirkelige velsignelse af borgeligt indgået ægteskab. Da ritualet ikke blev autoriseret til brug i folkekirken men fik status af en vejledende ordning, stod det enhver præst frit, om de ville bruge det.

 

Vielse af par af samme køn

En åbning for vielse af homoseksuelle i kirken krævede dels at folketinget gennemførte en lovændring, som udstrakte kirkens og andre trossamfunds vielsesmyndighed til også at gælde indgåelse af registreret partnerskab. Dels at kirken udarbejdede et ritual til brug ved vielse af homoseksuelle i kirken. Det er praksis, at biskopperne tager initiativ til udarbejdelse af nye ritualer.

I 2010 igangsatte kirkeministeren et udvalgarbejde, som resulterede i Rapport om folkekirken og registreret partnerkab (september 2010) efterfulgt af en høringsrunde, som blev afsluttet i december 2010.

Juni 2012 vedtog folketinget to lovændringer, det ene gav adgang for par af samme køn til indgåelse af ægteskab i folkekirken og andre trossamfund med vielsesmyndighed. Det andet bestemte, at præster har frihed til at afvise at bruge ritualet. 

Samtidig fremlagde biskopperne forslag til ritual for vielse af par af samme køn og for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab af par af samme køn. Otte af folkekirkens ti biskopper stod bag udarbejdelsen af de to ritualer, som ved kongelig resolution blev autoriseret til brug i folkekirken d. 12 juni 2012.

 

Skovby Kirke | Ore Kirke | Guldbjerg Kirke